Politika kvaliteta

Shvatajući kvalitet procesa rada, poslovanja i proizvodnje kao najvažniji faktor konkurentnosti i uspešnosti na tržištu, uvek i u potpunosti ispunjavajući zahteve kupaca/korisnika, preduzeće SLOGA METAL KRAGUJEVAC teži da obezbedi njihovo poverenje i zadovoljstvo kvalitetom svojih usluga i proizvoda i stalnim unapređenjem kvaliteta u svim fazama procesa rada i poslovanja.

ODGOVORNOST PREMA PREDUZEĆU

Aktivnim planskim i efikasnim korišćenjem raspoloživih kadrovskih, tehnoloških i materijalnih resursa, usmerenih na unapređenje kvaliteta, preduzeće SLOGA METAL teži da održi dostignuti nivo konkurentnog kvaliteta, uz minimalne troškove procesa rada i poslovanja.

Imajući u vidu navedena opredeljenja preduzeće SLOGA METAL KRAGUJEVAC je donelo politiku kvaliteta zasnovano na sledećim osnovnim principima:

1. Kvalitet je, za sve zaposlene, neprikosnovena odgovornost za stalno ispunjavanje zahteva kupaca/korisnika i svih zahteva kvaliteta od strane:
          - Dobavljača
          - Sopstvenih procesa rada i poslovanja

2. Sistem upravljanja kvalitetom preduzeća prvenstveno je usmeren na:
          - Stalno identifikovanje nedostataka u procesu rada i poslovanja i njihovo otklanjanje učešćem svih zaposlenih, a pre svih menadžera na svim             nivoima i
          - Stalno inoviranje procesa rada i poslovanja na radnim mestima svih zaposlenih

3. Kriterijumi kvaliteta preduzeća su:
          - Efikasan i efektivan rad, odnosno rad „bez greške“
          - Potpuna osposobljenost i odgovornost svih zaposlenih za procese u kojima rade, a posebno menadžera i učesnika u procesima razvoja i
          - Izvođenje aktivnosti na vreme i kvalitetno, i po prvi put, od strane zaposlenih

4. Merila kvaliteta preduzeća su:
          - Minimalni troškovi neusaglašenosti u procesima rada i poslovanja,
          - Maksimalan i inovativan kvalitet svih faza procesa rada i poslovanja,
          - Potpuna dokumentovanost procesa rada i poslovanja i
          - Produktivnost, ekonomičnost, racionalnost i kvalitet na konkurentskom nivou.

U realizaciji politike kvaliteta preduzeća SLOGA METAL KRAGUJEVAC ostvaruje partnersku saradnju sa svojim kupcima u dobavljačima. Svi zaposleni su svesni da treba da:
          - Imaju pozitivan odnos i odgovoran stav prema kvalitetu sopstvenog procesa rada,
          - Kvalitetno i na vreme izvode aktivnosti koje su im poverene i
          - Stalno inoviraju i unapređuju kvalitet procesa rada u kojima rade

Kragujevac, Avgust 2010.